2 semester – VÆRDISKABELSE

VÆRDISKABELSE I LEISUREBRANCHERNE

Fag og indhold:

Metode II

 • Kvalitativ metode dvs. kvalitative interview
 • Interviewguide & Transkribering
 • Induktiv & deduktiv tilgang
 • Hermeneutiske spiral
 • Design Thinking

Employability II: Samarbejde

 • Udvikling og performance i grupper (Belbin 16 personality)
 • Konflikt håndtering
 • Præsentationsteknik
 • Karrierermuligheder

Attraktions- & Destinationsledelse

 • Interessantanalyse/stakeholder-analyse
 • Destinations & attraktionsudvikling
 • Turisme

Organisationsteori I

 • Organisationsstruktur & design.
 • Magt & konflikter
 • Corporate Social responsibility (CSR)
 • Coopetition & cocreation

Markedsføring II

 • Markedsanalyse & markedsføringsplan
 • Marketing mix
 • Persona udvikling, samt viden om forbrugeradfærd
 • Segmentering-positionering-målgruppe (SMP)
 • SWOT

Markedsøkonomi

 • Balanced scoreboard
 • Regnskabsanalyse
 • Værdikæde
 • Prisdannelse, krydspris elasticitet, udbud & efterspørgsel
 • Groms & gromk
 • Budgettering & ABC costing
 • Rentabilitet
 • Key performance indicator (KPI)

2. Semester Eksamen – Bonbonland

Formålet med 2 semester var at give studerende viden og kompetencer, for hvordan organisationer fungerer i Leisure brancherne. Men også at opnå viden om samspillet mellem organisationer og deres omverden i leisure brancherne, samt planlægger deres aktiviteter.

Fokus er især på markedskendskab på forskellige aktører i leisure brancherne, f.eks. Bonbonland, Stars & Trelleborg som var de 3 cases som vi fik tildelt, hvor vores tildelte case var Bonbonland hvor vi skulle initiere og organisere indsamling af data, samt efterfølgende analyse og beskrive organisationer og deres samspil med omverdenen. Men også organisationens samspil med kunder, interessenter og forbrugere, hvor man arbejder med at strukturere og gennemføre en markedanalyse baseret på relevante data og modeller i f.eks. samarbejde med en enkeltstående organisation eller brancheorganisation.

Viden:

 • Har viden om og forståelse for leisureorganisationers interaktion med omverdenen og karakteristika.
 • Har viden om og forståelse for turistdestinationers og – attrationers praksis.
 • Har viden om markedets overordnede økonomiske, samt forbrugeradfærdsmæssige tematikker og bevægelser.

Færdigheder:

 • Er i stand til at designe og udarbejde kvalitative undersøgelser samt indhente primært og sekundært data.
 • Kan udarbejde og analysere en markedsanalyse ud fra iagtagelser fra markedsøkonomisk analyse, samt indhentet forbruger adfærd på markedet.

Kompetencer:

 • Kan selvstændigt konkludere og omsætte markedsanalyse til konkrete forslag til aktiviteter, der øger værdien for en organisation, dens stakeholder eller for dens kunder/gæster.
 • Kan vurderer rentabiliteten af forskellige tiltag og aktiviteter i en virksomhed

Karakter:

Man bliver vurderet individuelt og får en individuel karakter efter den danske 7-trinsskala, karakter givet: 7

Mine refleksioner

Dette semester har budt på mange spændende og udfordrende opgaver. På dette semester valgte vi selv studiegrupper modsat 1. semester. Vi var en studiegruppe på 6 personer og havde derfor en stor diversitet og meget forskellige netværk. Ved hjælp af hinandens styrker og svagheder var det muligt at hver især at bidrage til opgaven.

Dette semester har bidraget til en øget praktisk forståelse, samt hvilke interne processer der er i virksomheden. Derudover skulle vi op til eksamen fremlægge vores tiltag, efterfulgt af feedback fra virksomheden. Dette har givet en langt bedre forståelse for leisure i det virkelige erhvervsliv, samt en fornemmelse for hvad der er muligt og ikke realistisk. Vi har derfor opnået en langt større indsigt i hvordan en leisure manager skal kunne arbejde på den anden side af uddannelsen og hvilket interne beslutninger processer og udfordringer en virksomhed måtte have. Alt i alt et semester med mange spændende problemstillinger og lærerige udfordringer.