3 Semester – EVENT MANAGEMENT

Fag og indhold:

2 Employability III: Den Professionelle Studerende:

Karrierefokus, ansøgning og CV.

Metode III

Her var der fokus på organisationens interne proces, hvor der blev specificeret i serviceværdikæden, kvantitative metoder og der blev viderekoblet til statistik.

Event Management 6

Viden og redskaber til tilrettelægge, afholde og evaluere et event. Teknikker og metoder til analyse, design, planlægning, koordinering og vurdering af succesfulde events

Emner der indgået fra undervisning: ide- og konceptudvikling, feasibility-studier, målsætning, venuesearch og design, rekruttering og ledelse af frivillige, værktøjet Gantt Chart, workflow, crowd management, production schedules, program tilrettelægelse, shut down liste og evaluering.

Virksomhedsøkonomi 5

Bogføring og udarbejdelse af årsregnskaber, finansiering, priselasticitet, break-even analyse, , risikoanalyse, omkostningsteori, budgetopfølgning, introduktion til økonomistyring.

Markedskommunikation 6

Her er der fokus på at det kommunikative og leisureorienterede budskab rettet mod specifikke målgrupper og forskellige markedsføringsmetoder. Dette inkluderer PR, effektmåling samt integreret markedskommunikation.

Organisationsteorier II 4,5

Beslutningsprocesser, organisationskultur, organisationsdesign, motivation, kommunikation og ledelsesstile, samt ledelse af organisationer i forandring.

Valgfag – Entrepreneurial mindset

3 Semester Eksamen – Dit D.A.T.A

Formålet med 3. semester er at give den studerende viden om organisationens interne processer og værdikæder (rækken af værdiskabende aktiviteter, som tilsammen skaber værdi for kunden) og at gøre den studerende i stand til at planlægge og gennemføre aktiviteter i leisure brancherne; på dette semester i form af en event.

Viden

 • Har viden om og kan reflektere over planlægningsprocesser, styring af økonomi og tilrettelæggelse af forskellige typer events. 
 • Har viden om og kan vurdere forskellige evalueringsmetoder i forbindelse med planlægning og afholdelse af et event. 
 • Har viden om organisationens interne opbygning og ledelse i relation til øget effektivisering af organisationen og de nøgleaktiviteter, der indgår i virksomhedens værdikæde. 
 • Har viden om forskellige mødeformater, gode procedurer for afvikling af møder og facilitering af dem.

Færdigheder

 • Kan vurdere forskellige organisationsformers betydning for interne processer og samarbejdet med organisationens stakeholdere. 
 • Kan demonstrere overblik over og konceptudviklingsprocessen, knyttet til et event. 
 • Kan anvende, vurdere og begrunde teorier om markedskommunikation ift. formidling af det rette budskab i en marketingstrategi. 
 • Kan udarbejde og reflektere over et økonomisk grundlag for at kunne træffe beslutning om, hvorvidt aktiviteter skal igangsættes og er rentable. 
 • Kan udarbejde relevant agenda og referat i forbindelse med afholdelse af møder samtt anvende relevante metoder for mødefacilitering.

Kompetencer

 • Kan planlægge, designe, gennemføre og evaluere en event, herunder evaluere dets økonomiske outcome og effekter. 
 • Kan udarbejde en markedsføringsplan på baggrund af en markedsføringsstrategi. 
 • Kan beskrive og vurdere en organisationsopbygning. 
 • Kan strukturere og facilitere professionelle møder med studiegruppen og eksterne partnere.

Bedømmelse:

Man bliver vurderet individuelt og får en individuel karakter efter den danske 7-trinsskala, karakter givet: 10

Fasthold

 • Generelt grundigt udført arbejde

Forbedrer punkter

 • Bedre markedsføring
 • Mere udførligt metode afsnit

Mine Refleksioner

Har tilegnet en langt mere effektiv arbejdsgang med lang højere fokus på at arbejde til opgaven er løst, hvor man kun påbegynder næste opgave efter helt afsluttet opgave. 

Langt bedre forståelse for bedre kommunikation og prioritering af opgaver i gruppearbejdets gang.

Har desuden i den kreative proces lært forskellen på det rigtige tidspunkt hvornår det nødvendigt at divergere (skabe en masse ide og muligheder), samt hvornår det meste hensigtsmæssigt at konvergere (Snævre muligheder ind og tage beslutninger), hvor man efter konvergeringsfasen så vidt muligt holder sig til beslutningen, da en for stor divergering kan hæmme produktiviteten og effektiviteten.

Samt hvornår det mest hensigtsmæssigt enten at uddelegere en opgave som en rammeopgave, hvor vedkommende der har opgaven selv udformer hvordan opgaven skal løses, eller hvor man alle beslutningerne i plenum, hvilket er en mere langtrukken proces. Det medfører at alle kommer til ordne og for sat ord på hvilket resultat der ønskes, hvilket kan være meste hensigtsmæssigt i kreative processer. Hvorimod en situations hvor produktivitet og effektivitet er i fokus vil en simpel uddelegering af en rammeopgave vil være mere hensigtsmæssig og effektiv.

Ydermere har vi i gruppen lært omkring processerne i forbindelse med at skabe et event, alt fra ide generering, koncept udvikling, beslutningsprocessen, afvikling af event, efterfølgende evaluering, opgaveskrivning samt afsluttende mundtlig eksamen.